28. 01. 2023

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje

Při přijímání ke vzdělávání ve střední škole se postupuje v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem 1. ročníku příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Vydávání zápisových lístků na Krajském úřadu Jihočeského kraje zajišťuje paní Milada Tušlová – tel. č. 386 720 828.

Možnosti, jak získat zápisový lístek

  1. zasláním poštou – na základě písemné žádosti s podpisy zaslané poštou na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, bude žadateli nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou. Formulář žádosti je umístěn na těchto stránkách pod názvem Žádost o vydání zápisového lístku. Žádost lze poslat i prostřednictvím datové schránky DS: kdib3rr, event. opatřenou elektronickým podpisem na adresu: posta@kraj-jihocesky.cz
  2. zasláním na e-mailovou adresu – na základě naskenované písemné žádosti s podpisy: tuslova@kraj-jihocesky.cz
  3. osobním převzetím s využitím rezervačního systému – objednáním přes internet – na adrese Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, B. Němcové 49/3 – ve 2. patře, č. kanceláře 331 (PO a ST: 8:00 – 16:30, ÚT, ČT a PÁ: 8:00 – 14:00 hod.). Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
  4. Vyplněním žádosti prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje  

Ztráta zápisového lístku – vydání náhradního

V případě, že uchazeč ztratí nebo zničí zápisový lístek, může požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Formulář žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je umístěn rovněž na těchto stránkách pod názvem Žádost o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je i čestné prohlášení, které musí být podepsané uchazečem, popř. zákonným zástupcem nezletilého uchazeče. Náhradní zápisový lístek vydá orgán, který vydal původní zápisový lístek.