Náplň činnosti OŠMT v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení školství 

V rámci zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 • podílí se na zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
 • zpracovává každoročně Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji ke schválení orgánům kraje, zasílá na vědomí MŠMT a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zajišťuje vzdělávání cizinců dle školského zákona
 • uděluje souhlas s pořádáním kursů pro získání základního vzdělání na základních a středních školách v denní i dálkové formě vzdělávání
 • vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice 
 • vydává rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace); v případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařizuje vykonání nostrifikační zkoušky
 • ukládá údaje do seznamu MŠMT o žádostech ve věci řízení o vydání uznání vysvědčení zahraniční školy
 • vede agendu spojenou se soukromými školami a školskými zařízeními
 • zajišťuje oblast integrace a inkluze žáků na základních školách 
 • zajišťuje problematiku nadaných žáků včetně vyhodnocení zvýšených nákladů
 • vydává souhlas se zřízením tříd, oddělení nebo studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školy 
 • vydává souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • stanoví dítěti s hlubokým mentálním postižením podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení a odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví
 • poskytuje odborně informačně metodickou pomoc v oblasti školství i jiným zřizovatelům, sleduje změny v systému školské legislativy a zveřejňuje je pro školy a školská zařízení, poskytuje právní poradenskou činnost pro ředitele škol a školských zřízení v záležitostech souvisejících s výkonem jejich pracovního místa
 • plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení všech zřizovatelů, při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí  škol a školských zařízení ve správním řízení a dále je odvolacím orgánem ve věci přestupků v oblasti vzdělávání
 • přijímá nápravná opatření u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti
 • zajišťuje komisionální přezkoušení žáků, pokud je vyučujícím ředitel školy a pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a písemně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o přezkoušení požádá
 • rozhoduje o případném konání opravné zkoušky nebo komisionálního přezkoušení na jiné základní nebo střední škole a spolupracuje v této záležitosti s Českou školní inspekcí
 • pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně oddělení školství počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání; oddělení školství zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • vydává zápisové lístky na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce vyjma žáků základních škol při přijímání uchazečů do oborů vzdělávání na střední škole, zápisový lístek je opatřen otiskem razítka krajského úřadu
 • jmenuje předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, státní jazykové zkoušky, maturitní zkoušky a pro absolutoria a kontroluje splnění předpokladů pro jejich jmenování
 • přezkoumává průběh a výsledek závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria nebo obhajobu absolventské práce
 • vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení, které zřizuje MŠMT a církev
 • provádí zápis, výmaz a změny v rejstříku škol a školských zařízení, postupuje MŠMT žádosti škol a školských zařízení, jejichž údaje vede v rejstříku MŠMT
 • vydává stanovisko k žádostem o zápis, změnu a výmaz do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
 • organizuje konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
 • účastní se jednání konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozpočet  regionálního školství
 • zajišťuje sběr dat statistického výkonového výkaznictví a školních matrik ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem, soukromníky a církvemi, metodicky vede školy při zpracovávání výkazů, data předává MŠMT
 • poskytuje metodickou pomoc školám a školským zařízením v oblasti elektronizace veřejné správy dle platných právních předpisů zejména v oblasti základních registrů
 • spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí na zajištění pandemických a epidemiologických opatření v oblasti školství, v rámci krizového řízení spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému, krajskou hygienickou stanicí, vojenským velitelstvím
 • řeší ztrátu dokladů o vzdělání
 • zajišťuje výkon státní správy v ucelené oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • spolupracuje se zaměstnavatelskými svazy, odbory, Úřadem práce ČR, Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími subjekty s důrazem na uplatnění absolventů na trhu práce
 • zajištuje zahraniční vztahy v oblasti školství

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

 • podílí se na zpracovávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a na zpracovávání Výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, a to za oblast základního uměleckého, zájmového a tělovýchovného vzdělávání
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro základní umělecké a zájmové vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní družiny, školní kluby) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení
 • zajišťuje systémová opatření na úseku školského rejstříku (ŠD, ŠK, DDM, ZUŠ) z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v kraji v návaznosti na demografickou strukturu
 • zajišťuje organizaci a financování okresních a krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných MŠMT nebo Jihočeským krajem včetně poskytování účelových finančních prostředků a kontroly jejich využití
 • zajišťuje v souladu s metodikou MŠMT koordinaci informačních center mládeže

Oddělení ekonomiky školství

 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s § 161, odst. 7, písm. a) a písm. b) školského zákona školám zřizovaným krajem a obcemi 
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu soukromým školám v souladu s § 162, odst. 4 podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a kontroluje jejich využití
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu školám a školským zařízením v souladu s § 163, odst. 1, písm. a) školského zákona
 • provádí samostatně kontrolu dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků poskytnutých podle školského zákona ve školách a školských zařízeních v územní působnosti kraje 
 • podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, a podle pokynů ekonomického odboru, provádí finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT a dalšími ministerstvy Jihočeskému kraji pro školy a školská zařízení v působnosti kraje,  přidělených prostřednictvím OŠMT

Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 • rozepisuje s vědomím zastupitelstva podle Směrnice MŠMT – Závazné zásady, finanční prostředky státního rozpočtu přímo školám a školským zařízením zřizovaným krajem, obcemi nebo svazky obcí (příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby) s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení (podle § 117 odst. 1 písm. c) školského zákona) a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, prostředky státního rozpočtu na platy a na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odstupné 
 • finanční prostředky ze státního rozpočtu rozepisuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stavovaných, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském rejstříku
 • rozepisuje prostředky státního rozpočtu na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle údajů vykázaných ve výkazech R 43-01 a R 44-99
 • stanoví krajské normativy jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok a zveřejní je
 • sleduje čerpání rozpočtu mzdových prostředků a navrhuje úpravy rozpočtu z vytvořené rezervy na mzdové prostředky pro školy a školská zařízení zřizované krajem
 • na návrhy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností provádí úpravy rozpočtů mzdových prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaných obcemi a svazky obcí
 • zpracovává a předkládá RK a ZK návrhy na rozpis rozpočtu státních prostředků přímých výdajů školám a školským zařízení zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky školství na finančním vypořádání mzdových prostředků státního rozpočtu, které jsou poskytovány na činnost škol a školských zařízení
 • provádí veřejnosprávní kontrolu vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu na školách a školských zřízeních zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí
 • provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí v souladu s § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje opatření a sleduje jejich realizaci
 • zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol za školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi
 • odpovídá za přípravu návrhů odvodů neoprávněně vyplacených finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zjištěných při vlastní kontrolní činnosti nebo České školní inspekce
 • zpracovává podklady pro výroční zprávu kraje o počtu pedagogických zaměstnanců
 • zpracovává statistické výkazy (čtvrtletní výkazy P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem, dále výkaz P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství
 • zpracovává výkazy o podpůrných opatřeních (1x ročně výkaz R 43-01 a měsíčně výkaz R 44-99) v části personálních podpůrných opatření
 • zpracovává měsíční přehledy personálních podpůrných opatření s vyčíslením prostředků dle normované finanční náročnosti
 • zpracovává dle vyhlášení MŠMT rozvojové programy týkající se oddělení ZaO
 • zpracovává pro krizové řízení tabulky o počtech pracovníků ve školách, školských zařízeních všech zřizovatelů

Oddělení evropských fondů a strategií

 • zajišťuje zpracování Dlouhodobého záměru kraje v oblasti vzdělávání, včetně ostatních strategií a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání 
 • podílí se na zpracování výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
 • zajišťuje metodickou pomoc školám a školským zařízením všech zřizovatelů v oblasti finančního partnerství dle § 32a školského zákona.