Náplň činnosti OŠMT v samostatné působnosti kraje

„Kde chybí informace, kvetou drby.“ Stanislav Komenda

Informace OŠMT

 

Kde nás najdete:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
Jak se k nám dostanete?
MHD: zastávka Parkoviště Dynamo

Budova je zcela bezbariérová

Kontakty na pracovníky OŠMT

 

laptop-g5e1f36fce_1280

Oddělení školství

 • plní úkoly při zřizování a zrušování:
  • střední školy,
  • vyšší odborné školy,
  • mateřské, základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • základní školy speciální
  • školy při zdravotnických zařízeních
  • školského výchovného a ubytovacího zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje kraj
  • střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
  • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • základní umělecké školy
  • školského zařízení pro zájmové vzdělávání
  • dětského domova
  • mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
  • zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení a školská účelová zařízení
  • školy a školského zařízení, které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj prokáže potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení této školy nebo školského zařízení
 • projednává s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy návrh Národního programu vzdělávání a dalších strategických dokumentů
 • projednává s MŠMT návrh soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
 • projednává s MŠMT Rámcové vzdělávací programy pro každý obor odborného vzdělávání 
 • předkládá návrhy na zřízení škol a školských zařízení jako školských právnických osob nebo příspěvkových organizací
 • projednává s MŠMT návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
 • navrhuje zřizovateli hodnocení školy a školských zařízení podle předem daných kritérií
 • zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích, v nichž byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích zřízen výbor pro národnostní menšiny
 • podílí se na způsobu zajištění organizace vzdělávání v jazyce národnostní menšiny společně s příslušnou obcí
 • navrhuje zřizovateli povolit výjimku do počtu 4 dětí, žáků a studentů u škol, které zřizuje z počtu stanoveného prováděcím předpisem  
 • navrhuje zřizovateli udělit souhlas s vydáním stipendijního řádu jednotlivých středních a vyšších odborných škol, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium
 • navrhuje zřizovateli zřídit přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,  
 • projednává žádosti škol o organizování kurzů pro získání základního vzdělání na středních školách
 • nejde-li o případ zrušení školské právnické osoby z důvodu sloučení, splynutí nebo rozdělení, zajišťuje přechod práv a povinností školské právnické osoby zřízené krajem včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na kraj
 • v případě soukromých škol, u nichž nebyla určena školská právnická osoba k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení školské právnické osoby s likvidací, nabídne likvidátor čistý majetkový zůstatek kraji
 • navrhuje zřizovateli jmenování ředitele příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení, a odvolání ředitele v souladu s podmínkami uvedenými ve školském zákoně
 • předkládá zřizovateli návrhy ve věcech rejstříku škol a školských zařízení a vzniku příspěvkových organizací a školských právnických osob
 • zpracovává pro zřizovatele čestné prohlášení pro zápis do rejstříku škol se sdělením, že na majetek zřizovatele ve správě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby nebylo vyhlášeno insolvenční řízení
 • připravuje zřizovateli stanovisko o působení nově vzniklé střední nebo vyšší odborné školy na území kraje jiného zřizovatele pro účely zápisu do rejstříku škol
 • v případě výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení navrhne škole, případně kraji možnost pokračovat ve vzdělávání pro žáky a studenty ve stejném nebo obdobném oboru vzdělání u škol zřizovaných krajem 
 • zpracovává podklady pro zřízení školských rad doložené jednotlivými školami a zpracovává návrh volebního řádu školské rady ke schválení zřizovateli
 • předkládá zřizovateli případné návrhy a podněty školské rady a zajišťuje jeho účast při opakovaném projednávání schvalování výroční zprávy školy, školního řádu školy a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; v případě neschválení těchto dokumentů navrhuje zřizovateli další postup
 • předává zřizovateli návrh vyřízení stížností a případná navrhovaná opatření přijatá k nápravě, informuje o nich Českou školní inspekci
 • navrhuje nápravná opatření radě kraje u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti 
 • zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány kraje
 • zajišťuje dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek
 • předkládá MŠMT statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle zákona o státní statistické službě
 • připravuje podklady pro vydání zřizovacích listin příspěvkových organizací a školských právnických osob  včetně jejich dodatků
 • zpracovává na základě zadání podklady pro sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby či příspěvkové organizace
 • připravuje stanoviska k přidělování grantů (např. v rámci Norských fondů a dalších) a dotací směřujících do oblasti vzdělávání
 • koordinuje zpracování zpráv o činnosti jednotlivých škol pro radu kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • konzultuje za oblast vzdělávání žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, vzdělávacích fondů EU a projektů v rámci Krajského plánu rozvoje vzdělávání
 • zajišťuje zahraniční kontakty za oddělení
 • zajišťuje předkládání materiálů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro jednání orgánů kraje
 • řeší stížnosti, které směřují proti ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem, ve spolupráci s odborem kancelář ředitele krajského úřadu administruje jejich evidenci 
 • zajišťuje metodickou pomoc a odborné konzultace v oblastech:
  • uplatňování správního řádu ve školství
  • uznávání vzdělání získaného na zahraniční škole
  • šetření stížností, školního stravování, BOZP
  • dotační programy MŠMT

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 

 • navrhuje v souladu se směrnicí Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory č. SM/107/ZK vyhlašování krajských dotačních programů v oblasti podpory zájmové činnosti dětí a mládeže, základního uměleckého vzdělávání, podpory tělovýchovy a sportu a podpory reprezentace kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje pro příslušný kalendářní rok
 • připravuje hodnocení žádostí o dotaci v rámci krajských dotačních programů a sumarizuje schválené finanční podpory z oblasti mládeže a sportu, podílí se na ucelené finanční kontrole (předběžné, průběžné i následné) u poskytnutých finančních podpor
 • zajišťuje v rámci odboru konzultace v oblasti problematiky veřejné podpory 
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro zájmové a základní umělecké vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, školní družiny, školní kluby, domovy mládeže) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení
 • poskytuje odborné konzultace a metodickou činnost z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže i tělovýchovy a sportu všem zainteresovaným subjektům bez rozdílu zřizovatele
 • připravuje podklady pro jednání Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, základního uměleckého vzdělávání, tělovýchovy a sportu
 • zajišťuje soulad rozšiřování nabídky aktivit z oblasti zájmového vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, mimoškolní činnosti dětí a mládeže i nabídky tělovýchovných a sportovních aktivit se zájmy a potřebami občanů kraje i jeho jednotlivých měst a obcí
 • připravuje podklady, zpracovává návrhy a koordinuje realizaci jednotlivých konkrétních opatření z koncepčních a strategických dokumentů kraje:
  • „Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji“ 
  • „Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji“
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu kraje v oblasti dětí, mládeže a sportu 
 • organizačně zajišťuje účast krajské reprezentace na olympiádách dětí a mládeže věkové kategorie 10–15 let (liché roky – letní hry, sudé roky – zimní hry)
 • organizačně zajišťuje průběh a vyhlašování ankety Sportovec Jihočeského kraje
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje i na plnění přijatých usnesení
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Jihočeského všesportovního kolegia i na plnění přijatých usnesení
 • podílí se na přípravě podkladů pro výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování zařízení pro děti a mládež i tělovýchovu a sport
 • podílí se na přípravě žádostí o finanční podpory z celostátních fondů za celou oblast zájmového vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, mimoškolních volnočasových aktivit i tělovýchovy a sportu a v daných oblastech dle vnitřních předpisů kraje i na práci hodnotitelských komisí, eventuálně na předběžné, průběžné a následné kontrole
 • pravidelně doplňuje a aktualizuje na webových stránkách kraje rubriku „Mládež, tělovýchova a sport
 • zajišťuje zahraniční aktivity pracovních skupin v rámci zahraničních vztahů kraje v oblasti mládeže a sportu

Oddělení ekonomiky školství

 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu na následující kalendářní rok a střednědobý výhledu rozpočtu na dva další roky pro jednotlivé školy a školská zařízení, které zřizuje kraj, včetně plánů reprodukce majetku
 • zpracovává podklady pro stanovení neinvestičního a investičního příspěvku zřizovatele pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 
 • sleduje čerpání příspěvků zřizovatele a navrhuje jejich úpravy pro školy a školská zařízení zřizované krajem, připravuje podklady na provedení rozpočtových opatření
 • kontroluje účetní závěrky škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem a připravuje podklady pro schválení účetní závěrky 
 • provádí vyhodnocení hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
 • zpracovává podklady na schválení zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení do fondů škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 • spravuje Fond rozvoje školství v souladu s jeho schváleným statutem
 • zpracovává návrhy materiálů z ekonomiky školství pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Finančního výboru, Kontrolního výboru, Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje – změny závazných vztahů k rozpočtu zřizovatele, schválení odpisových plánů, převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu, přijetí finančních darů, vyřazení a prodej majetku a další
 • připravuje účetní doklady pro ekonomický odbor k zajištění financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky škol a školských zařízení zřizovaných krajem; jedná se o celkovou kontrolu hospodaření organizace – správnost, průkaznost, úplnost a srozumitelnost účetnictví, dodržování rozpočtové kázně, efektivnost a hospodárnost použití svěřených prostředků, dodržování platných právních předpisů a prověřuje přiměřenost a účinnost nastaveného vnitřního kontrolního systému
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje nápravná opatření a sleduje jejich realizaci
 • šetří stížnosti z oblasti ekonomiky školství u škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
 • podílí se na zpracování zpráv o výsledcích finančních kontrol za školy a školská zařízení zřízená krajem
 • vykonává metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem při financování, vedení účetnictví, hospodaření s majetkem, nastavení vnitřních kontrolních systémů 
 • zpracovává podklady do ekonomické části dlouhodobého záměru kraje a výroční zprávy kraje o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 • navrhuje příspěvky na neinvestiční náklady na mzdové prostředky jinak hrazené státem pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj
 • zpracovává podklady pro stanovení mzdových a platových náležitostí ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj
 • stanovuje mzdové a platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj včetně vyhotovování platových výměrů
 • vyhotovuje jmenovací dekrety pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem, potvrzení na pracovním místě, odvolání z pracovního místa, popřípadě vzdání se pracovního místa
 • zpracovává podkladové materiály pro jednání rady kraje v dané oblasti
 • zajišťuje výkon samosprávy uložený orgány kraje
 • šetří stížnosti z oblasti odměňování u škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí a navrhuje nápravná opatření
 • zajišťuje odborné konzultace a metodickou činnost v oblastech rozpisu rozpočtu, financování dle krajských normativů, v pracovněprávních vztazích, mzdových otázkách, výkaznictví zaměstnanců a mzdových prostředků

Oddělení evropských fondů a strategií

 • příprava, realizace a vyhodnocování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP), organizace tematických setkávání ředitelů SŠ a VOŠ zaměřených na zlepšení řízení škol, plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol
 • spolupráce se zpracovateli Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a zapracování relevantních výstupů MAP do KAP
 • spolupráce s OEZI ve věci Regionální stálé konference (RSK) a Pracovní skupiny vzdělávání včetně zpracování návrhů pro jednání RSK
 • koordinace předkládání projektů do OP ŽP, IROP, OP VVV a projektů z dalších operačních programů EU, včetně zpracování návrhů pro jednání orgánů kraje
 • koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesů výběru a hodnocení projektů realizovaných z prostředků EU, koordinace přípravy k předložení projektů včetně poradenské, metodické a konzultační činnosti u projektů se zaměřením na oblast vzdělávání 
 • posuzování a analýza možností využívání prostředků z fondů EU a dalších zahraničních zdrojů
 • spolupráce při řešení nesrovnalostí při čerpání finančních prostředků z fondů EU
 • spolupráce s OVZI při přípravě VZ v rámci projektů realizovaných z fondů EU
 • zpracování návrhů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro
 • analýza a interpretace dat souvisejících s projekty z EU, spolupráce s resortními ministerstvy a ostatními orgány a organizacemi
 • spolupráce s VŠ a výzkumnými organizacemi včetně vztahu k RIS 3
 • úzká spolupráce s oddělením školství a s ostatními odděleními OŠMT ve věci koordinace realizace projektových aktivit škol a OŠMT
 • podílí se na hodnocení ředitelů škol a školských zařízení podle předem daných kritérií ve vazbě na projekty EU