Speciální a interdisciplinární technické obory

Autotronik

39-41-L/51

Parametry oboru

  • Speciální a interdisciplinární technické obory
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Denní
  • Dva roky

Charakteristika oboru

Žáci si prohloubí a rozšíří dovednosti diagnostikovat s použitím moderních přístrojů technický stav motorových vozidel, doplní si vědomosti o způsobech seřizování, oprav, provádění údržby, servisních činností a zkoušek vozidel a jejich agregátů, stanovování potřeb a způsobů provedení oprav, plánování potřeby náhradních dílů apod. Doplní si nezbytné teoretické vědomosti, a to jak technické (znalost součástí vozidel, principů jejich funkce a možností závad, principů, funkce a použití diagnostických přístrojů apod.), tak z oblasti ekonomiky, organizace a plánování v oblasti automobilového opravárenství. Osvojí si dovednosti aplikace různých diagnostických postupů, v laboratořích dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyky zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností (jak v pracovním procesu, tak i v běžném životě) vynaložené náklady, možné výnosy a zisk, vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí a jejich sociální dopady.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, připravení především měřit a diagnostikovat technický stav silničních vozidel, seřizovat, ošetřovat, opravovat je a provádět jízdní zkoušky opravených vozidel, stanovovat potřebu oprav silničních vozidel, jejich rozsah, volit způsob přezkoušení a předání vozidla, zjišťovat pohovorem se zákazníky pravděpodobné závady vozidel a odhadovat předpokládanou cenu opravy, zpracovávat dokumentaci o přijetí vozidla do opravy a předávat opravená vozidla zákazníkům. Absolventi mohou tedy pracovat jako technici (popř. automechanici) v autoopravnách a servisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, jako prodejci automobilní techniky apod. Mohou se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu v elektrotechnických nebo strojírenských oborech, ale také v oborech informatiky a výpočetní techniky, nebo oborech ekonomických.