Pedagogika, učitelství a sociální péče

Charitativní a sociální práce

75-32-N/04

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro sociální práci s předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách. Student se naučí aktivně vyhledávat ohrožené skupiny a jedince, osvojí si metody sociální diagnostiky, postupy v preventivní činnosti a ochraně před sociálními riziky, získá znalosti a dovednosti v poskytování sociální pomoci, v řízení sociálních zařízení a týmů a v pomoci psychologické a spirituální. Získá znalosti o dějinách křesťansky motivované sociální práce, o organizační struktuře sociálních zařízení včetně církevních charitativně diakonických, o právních předpisech související s výkonem charitativní a sociální práce. Může si individuálně vytvářet svoji profilaci v oblasti teologických, spirituálních a manažerských dovedností. Netradiční výukové aktivity: úvodní soustředění, psychosociální výcvik apod.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako sociální pracovník a vychovatel v sociálních službách – v domech pokojného stáří, domovech důchodců, domovech pro zdravotně postižené, pro matky s dětmi, pro bezdomovce, v ústavech sociální péče, v domácí péči a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních institucích poskytujících sociální pomoc, podporu, výchovu a zdravotní péči.