Zdravotnictví

Diplomovaná dětská sestra

53-41-N/51

Parametry oboru

  • Zdravotnictví
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program umožňuje získání profesní kvalifikace k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci. Studenti získají kompetence k zabezpečení komplexní ošetřovatelské péče o zdraví dítěte, k přípravě dětského pacienta k diagnostickým a léčebným postupům, k jejich provedení nebo k asistenci při nich, vč. zajišťování ošetřovatelské péče při těchto výkonech. Osvojí si i schopnost edukovat rodiče nebo jiné zákonné zástupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči o dítě v jednotlivých vývojových obdobích, pomáhat řešit zdravotní i sociální problémy, spolupracovat s ostatními institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu a uplatňovat bezpečné pracovní postupy. Teoretická i teoreticko-praktická výuka probíhá v úzké spolupráci s lékaři a sestrami z klinických pracovišť, kde se studenti seznámí s reálným provozem jednotlivých oddělení a svým budoucím povoláním. Důležitou součástí přípravy je i osvojení znalostí z oboru psychologie, komunikace, pedagogiky a sociologie.

Informace o trhu práce

Absolvent/ka studijního oboru najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dětské sestry zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním souvisejícími.