Stavebnictví, geodézie a kartografie

Dlaždičské práce

36-51-E/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět jednoduché dlaždičské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky, mechanizované ruční nářadí a jednoduché stroje a zařízení pro dlaždičské práce; volit materiály a výrobky; používat základní měřičské pomůcky a postupy při vyměřování dlažeb; volit pracovní postupy; provádět podsypy a podklady dlažeb; připravovat materiály pro dlažby a dopravovat je na místo zpracování; provádět opory, obruby, dlažby vozovek a chodníků velké a mozaikové z kamenných kostek, dlažby z desek, betonových dlaždic a tvarovek; bourat a opravovat dlažby; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst a zhotovovat jednoduché výkresy dlaždičských konstrukcí; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání dlaždič při provádění dlaždičských prací.
Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon volné živnosti dlaždičské práce a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.