Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Dřevařská výroba

33-57-E/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět přípravné práce při zpracování dřeva a zajišťovat základní činnosti v dřevozpracující výrobě tj. připravovat, upravovat a uskladňovat surovinu, rozlišovat, používat a připravovat vhodné materiály pro jejich další použití, číst s porozuměním jednoduché technické výkresy a technologické postupy, používat vhodné nástroje, nářadí a jednoduché stroje ve výrobním procesu, ručně i strojně opracovávat dřevo a materiály na bázi dřeva, sestavovat hotové výrobky a součásti, vhodně je skladovat, balit a manipulovat s nimi.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých pracovních činností v odvětví dřevozpracující výroby například v pilařské výrobě, při obsluze strojů, zařízení a dopravníků v dřevařské prvovýrobě, mohou se uplatnit i v truhlářské výrobě při manipulaci s materiálem, polotovary a výrobky, při základním ručním a strojním opracování dřeva, při výrobě a jednodušší montáži nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva a aglomerovaných výrobků ve stavebně-truhlářské výrobě atp.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.