Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrotechnika – mechatronické systémy

26-41-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na interdisciplinární problematiku mechatronických systémů. Student získá znalosti v oblastech elektroniky, strojírenství a komplexní automatizace. Naučí se navrhovat stroje, zařízení, prvky a komponenty do výrobního i nevýrobního systému, obsluhovat a udržovat v provozu výrobní či nevýrobní systémy, diagnostikovat provozní stavy a závady stroje nebo zařízení, navrhovat potřebná nápravná opatření, řešit úlohy z oblasti řízení a regulace, vést pracovní tým složený z odborníků různých profesí a ustavený ke splnění úkolů v oblasti projekce nebo výroby, účinně využívat moderní technická zařízení včetně informační a komunikační techniky.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v elektrotechnických činnostech jako elektrotechnik kontrolor jakosti, laborant, vedoucí výrobního provozu, konstruktér elektrotechnických zařízení, systémů, elektrotechnik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj. Ve strojírenských činnostech se uplatní jako strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj, technik kontrolor jakosti, laborant, zkušební technik, v oblasti obchodu může pracovat jako technický servisní poradce v obchodě, odbytový agent (odbytář, prodejce), pracovník zásobovacích útvarů a v oblasti správních činností jako metrolog.