Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Energetika

26-41-N/09

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje odborné znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti technických věd, které umožní vykonávat práce související s řešením komplexního energetického posouzení objektu či průmyslového provozu, měřením a vyhodnocováním relevantních fyzikálních veličin, výpočty technických parametrů v oblasti tepelných zařízení a strojů, výpočty v oblasti přeměn a účinnosti různých forem energií, navrhováním a realizací energetických zdrojů, navrhováním a realizací řídicích systémů pro energetické zdroje, navrhováním a realizací informačních systémů o energetických zařízeních, servisem energetických zařízení a systémů a prodejem komponent energetických systémů. Absolvent je vzděláván i v oblasti elektrotechniky a elektroniky a je schopen vykonávat i všechny činnosti v oblasti nízkého napětí podle vyhlášky 50/78 Sb. Vyšší odborné vzdělávání poskytuje posun úrovně vzdělávání ze stupně 4 na stupeň 6 podle stupnice EQF.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní v oboru, kde dochází k řešení energetických zdrojů i spotřebičů. Nově se objevují mnohá i koncepčně nová řešení díky novým materiálům a technologiím. O těchto technologiích je třeba získat potřebné informace, jak z hlediska jejich základních parametrů a vlastností, tak i hlediska možnosti jejich zapojení do soustav včetně jejich možnosti automatického řízení a možnosti vzdáleného získávání informací o soustavě. Vystudování oboru umožní absolventům získat na MPO kvalifikaci energetický specialista v oblastech zpracovávání energetického auditu a energetického posudku, zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB), provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a provádění kontroly klimatizačních systémů. Tento program nenavazuje přímo na žádný program středoškolského vzdělávání. Proti středoškolské úrovni je přidaná hodnota tohoto programu v získání uceleného přehledu o prostředcích sloužících k realizaci energetických zařízení. Dále pak o získání ucelených znalostí o chování energetických soustav a jejich možném řízení či regulaci.