Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Geotechnika

21-42-M/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Obor je pro technicky nadané žáky se vztahem k přírodě s dobrými znalostmi chemie, mineralogie, geologie apod. Žáci se naučí zpracovávat geologické podklady, otvírku a přípravu těžby nerostných surovin (např. v dolech, lomech, těžba plynu a ropy apod.), přípravu lomové těžby a zpracování kamene, zpracování surovin pro výrobu kameniva a kamenických výrobků, přípravu a zakládání povrchových a podzemních staveb, geodetické a ekologické činnosti (např. ukládání odpadů, likvidaci ekologických havárií, tvorbu a ochranu životního prostředí apod.) a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Různorodost činností při těžbě a zpracování nerostných surovin se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především v oblastech přípravy činností prováděných hornickým způsobem v těžbě a primárním zpracování nerostných surovin (hornin), ve stavebnictví (geodeti, kartografové, projektanti), při řízení výrobních procesů a technologií, a to zejména jako mistři, technologové, při vedení kolektivů a agend jako bezpečnostní technik, technický dozor, vedoucí úseků, střelmistr, vrtmistr, dispečer, předák pracovního kolektivu, vedoucí větrání, vedoucí závodní báňské záchranné stanice, vedoucí laboratoří, při řízení zásobníků a skladového hospodářství, vedoucí dopravy apod. Mohou se uplatnit v práci v administrativě jako odborní referenti a ve státní správě ve vztahu k činnostem prováděným hornickým způsobem, v pozemním stavitelství a sanaci vytěžených prostor, při speciální individuální činnosti jako pracovníci v laboratořích, při měření sledovaných hodnot výrobních a distribučních technologií, projektanti technologií, obchodníci, samostatní podnikatelé v oboru apod.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, obvykle v strojírenských oborech, ale i v oborech skupiny báňských nebo ekologie a ochrana životního prostředí.