Obecná příprava

Gymnázium se sportovní přípravou

79-42-K/81

Parametry oboru

  • Obecná příprava
  • Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu)
  • Český jazyk, Cizí jazyky, Matematika

Charakteristika oboru

Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Žáci si osvojují kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetenci občanskou a kompetence k podnikavosti. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků. Výuka obsahuje ve větším rozsahu sportovní přípravu, kterou metodicky řídí a kontrolují sportovní svazy. Sportovní příprava zahrnuje sportovní tréninky, soustředění, účast na sportovních soutěžích a regeneraci vedoucí k zajištění rozvoje sportovní výkonnosti ve zvolených sportech na vysoké, případně vrcholové úrovni.

Informace o trhu práce

Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a být připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život.
Absolventi v průběhu vzdělávání na gymnáziu získají široký vzdělanostní základ a dosáhnou takové úrovně klíčových kompetencí, která jim umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Jejich sportovní výkonnost a zkušenosti získané ve sportovním tréninku a soutěžích jim dávají předpoklady pro pokračování v další sportovní činnosti na vysoké úrovni včetně reprezentace České republiky. Mají předpoklady pro vysokoškolské studium, zejména na fakultách tělesné výchovy a sportu, tělesné kultury fakult pedagogických případně dalších (zaměřených například na oblast fyzioterapie, rekreologie) i další studium, mohou nalézt uplatnění i jako trenéři, lektoři sportovních kurzů, případně jako asistenti v oblasti fyzioterapie či fitness center.