Umění a užité umění

Hudba

82-44-P/01

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
  • Denní
  • Šest let
  • Hudební výchova, Výtvarná výchova

Charakteristika oboru

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji hudebního umění a hudební tvorby, seznámí se s tvorbou významných hudebních skladatelů, naučí se poslechem určovat jejich stěžejní díla a hodnotit interpretační umění hudebních osobností. Seznámí se také s vývojem hudebních nástrojů a osvojí si hudební teorii. Rovněž se zorientují v základech hudebního managementu a získají základní vědomosti a dovednosti ve využívání programového vybavení v oblasti hudby. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci příslušného zaměření oboru.
Speciální odborná příprava se zaměřuje podle talentových předpokladů a zájmu žáků na různé oblasti hudebního umění. Může se jednat např. o hru na hudební nástroj, dirigování, skladbu apod. V zastoupení možných zaměření/profilací se jednotlivé konzervatoře liší. Ve všech zaměřeních oboru je ve velké míře uplatňována individuální výuka a je zcela nezbytné, aby žáci věnovali mimo vyučování značný časový prostor samostatnému vlastnímu cvičení.
Všichni žáci, bez ohledu na zaměření oboru, si rovněž osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon pedagogických činností. Umělecko-pedagogická příprava je soustředěna převážně do posledních dvou ročníků vzdělávání.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání náročné talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se např. v profesi hudební instrumentalista (sólista, člen orchestru, koncertní mistr, vedoucí souboru), dirigent (sbormistr instrumentálních a vokálně instrumentálních souborů, komorních a symfonických orchestrů), skladatel (aranžér) apod.