Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Hutník

21-52-H/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět základní hutnické práce, obsluhovat vysokou pec, tavící pece na tavení ocelí a elektrické pece, skládat a zakládat vsázku do tavících pecí, vést tavbu, provádět odlévání roztavených kovů, obsluhovat válcovací zařízení a válcovat profily, obsluhovat stroje pro tažení kovů a táhnout kovové profily, tepelně zpracovávat válcované a tažené profily. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou hutnickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty, volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky, provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a výpočty pro tavbu a tepelné zpracování, osvojit si tepelné zpracování kovů; orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, nakládat s nebezpečnými odpady.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v hutnictví železných i neželezných kovů a ve slévárenství.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech strojírenské metalurgie, hutnictví a hutní operátor.