Publicistika, knihovnictví a informatika

Informační služby a knihovnictví

72-41-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Obor připravuje pro činnosti v kultuře a informačním průmyslu v oblasti získávání, zpracovávání a uchovávání dokumentů, informací a sbírek a v oblasti služeb (prezentace a propagace služeb kulturních institucí). Od druhého ročníku si student volí ze čtyř zaměření: zpracování informací, knihovnictví, správa kulturních památek, archivnictví. Student získá přehled o vývoji hlavních oborů kultury a umění, právních normách upravujících provoz podniku v kulturní sféře, vybraných informačních systémech a organizacích v ČR i v zahraničí, o technických prostředcích a technologii sběru, přenosu, zpracovávání a šíření hromadných dat a informací. Naučí se organizovat propagační a prezentační akce v kulturních institucích, navrhovat a organizovat tradiční i nové druhy informačních služeb, seznámí se s technologiemi ekonomických transformací v ekonomických institucích, orientovat se v našich i zahraničních dokumentografických, plnotextových, faktografických systémech, získá vědomosti z oblasti řízení a organizace kulturních a informačních institucí a dovednosti týkající se redakční práce.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v kulturní sféře státní správy, v kulturních zařízeních, informačních střediscích, muzeích, galeriích, archivech, public relations centrech mimoškolní výchovy a vzdělávání a v knihovnách.