Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kameník

36-54-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět základní kamenické práce tj. volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, stroje, manipulační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; manipulovat se surovinami a polotovary ručně a s pomocí mechanizace; volit technologické a pracovní postupy prací; ručně a strojně opracovat kámen; zhotovovat, osazovat a opravovat kamenické výrobky s jednoduchými profily, osazovat obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů; sekat písmo ručně a strojně; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty kamenických výrobků a prací; orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, vypočítat spotřebu materiálu; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání kameník při výkonu odborných prací v kamenické a stavební výrobě. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti zpracování kamene a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.