Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kamnář

36-67-H/02

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět základní kamnářské práce související s lokálními topidly na tuhá paliva, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky; navrhovat, stavět, opravovat, udržovat a čistit, individuálně stavěná kachlová kamna, sporáky a krby; montovat stavebnicová topidla, instalovat průmyslově vyráběná topidla; topit v topidlech; připojovat topidla na komín; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a individuálních topidel na tuhá paliva, zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty topidel; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání kamnář při výkonu odborných kamnářských prací v kamnářských firmách při navrhování, stavbě, opravách, údržbě a čištění individuálních topidel, montáži stavebnicových topidel a instalaci průmyslově vyráběných topidel na tuhá paliva a připojování topidel na komín.
Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti kamnářství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem k získání maturity v oborech stavebního zaměření.