Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Knihařské práce

34-57-E/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci získají všeobecný přehled o knižní produkci, strojích a zařízeních používaných v knihařské výrobě i odborné vědomosti o ruční vazbě. Naučí se používat vhodné pracovní pomůcky a nástroje pro konkrétní pracovní postupy, vhodně volit jednotlivé druhy knihařských materiálů, respektovat předepsané způsoby skladování a manipulace s materiálem, osvojí si technologické postupy zhotovení knižních vazeb i ostatních výrobků v knihařském oboru, naučí se dodržovat technologickou kázeň a parametry jednotlivých výrobků. Žáci získají také přiměřené znalosti z dějin umění a znalosti vztahující se k vývoji knižní vazby.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru knihařské práce se uplatní jako dělníci v knihařských a kartonážnických provozech, kde jsou schopni vykonávat samostatně jednoduché pracovní činnosti a složitější pracovní postupy pod dohledem.
Pod vedením a dohledem mohou také v tiskárnách vykonávat jednoduché pomocné práce.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.