Obecně odborná příprava

Kombinované lyceum

78-42-M/06

Parametry oboru

  • Obecně odborná příprava
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Český jazyk, Cizí jazyky, Matematika

Charakteristika oboru

Obor vzdělání připravuje žáky především ke studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Poskytuje širší všeobecně vzdělávací základ, který je doplněn podle nabídky školy a volby žáka o základy obecně odborného vzdělávání v humanitním, přírodovědném a technickém zaměření. Žáci si vybírají jedno zaměření z nejméně dvou zaměření nabízených školou od 2. resp. od 3. ročníku studia. V humanitním zaměření prohlubují své znalosti a kompetence z oblasti pedagogiky, psychologie, sociální práce a komunikace, v přírodovědném zaměření z oblasti biologie, chemie, matematiky a ekologie, v technickém zaměření z oblasti matematiky, fyziky, informačních technologií a technického kreslení. Absolvování určitého zaměření vytváří základy k pozdější specializaci v navazujícím studiu. Předpokládá se i případné uplatnění přímo na trhu práce a následný rozvoj odbornosti ve vybraném povolání. Významná pozornost je věnována estetickému vzdělávání žáků.

Informace o trhu práce

Humanitní zaměření
Absolventi jsou připraveni zejména ke studiu humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit ve výchovných, vzdělávacích a sociálních institucích a na pracovištích vyžadujících připravenost k efektivní práci s lidmi, sociální dovednosti, využití prostředků informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků.
Přírodovědné zaměření
Absolventi jsou připraveni zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit v činnostech laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech příslušného specializačního prohloubení.
Technické zaměření
Absolventi jsou připraveni zejména k terciárnímu studiu technických oborů. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit na pracovištích vyžadujících efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z projektové práce ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství.