Umění a užité umění

Konzervování a restaurování textilií

82-42-N/03

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Obor připravuje pro výkon restaurátorských činností v oblasti textilní tvorby. Důraz je kladen na praktickou přípravu ve speciální oblasti konzervátorských a restaurátorských úkonů na různých druzích textilií při dodržování správných metodických postupů. Student se učí citlivě, technicky i mistrovsky řemeslně restaurovat textilní předměty, a to samostatně i v týmu.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění při záchranách památek textilního umění, může pracovat v muzeích, galeriích a v depozitářích soukromých sběratelů.