Zemědělství a lesnictví

Lesní mechanizátor

41-56-H/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti, Fyzika, Přírodopis

Charakteristika oboru

Žáci se naučí pracovat s technickou a technologickou dokumentací, volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu, posuzovat jejich užitné, technologické, ekonomické a ergonomické vlastnosti, používat vhodné technologické postupy výroby a technologické vybavení při uplatňování pěstitelského a ekonomického pohledu na výrobu v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa jako součásti přírodního prostředí, seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, pěstovat sadební materiál, zajišťovat s využitím lesnických strojů a zařízení obnovu, výchovu a ochranu lesa, těžit a dopravovat dřevo a provádět sortimentaci surového dříví, případně i další zpracování vytěžené hmoty. Naučí se také řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní zejména v povolání lesní mechanizátor jako kvalifikovaní pracovníci v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. především při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech. Značná šíře profilu umožňuje uplatnění absolventů i v dalších oblastech, kde se vyskytuje např. opravárenská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem oborů zaměřených na mechanizaci zemědělství a lesního hospodářství nebo orientovaných na podnikání.