Zemědělství a lesnictví

Lesnictví

41-46-M/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Přírodopis, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí vykonávat a organizovat odborné činnosti při pěstování a ochraně lesa, těžbě a dopravě dříví z lesních porostů a v myslivosti, efektivně využívat lesnické stroje a zařízení, zajišťovat provozní spolehlivost lesnické techniky, uplatňovat získané znalosti v oblasti ekonomického řízení výroby, zejména při organizaci a řízení výroby a při racionalizaci technologických procesů, vykonávat a organizovat činnosti související s ochranou přírody, životního prostředí a krajiny, zajišťovat udržitelné hospodaření v lesích podle daných přírodních podmínek, uplatňovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, řídit motorová vozidla skupiny B.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, případně i v prodeji dříví a v dřevařské prvovýrobě, a to jako lesní technici (lesník, myslivec) nebo jako samostatní podnikatelé, obchodníci s dřívím a dalšími lesními produkty, odborní poradci, prodejci techniky pro lesní hospodářství, pracovníci státní správy na úseku lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, v agenturách ochrany přírody, v chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích apod.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména lesnického, případně přírodovědného zaměření, poměrně často pokračují ve studiu i v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí nebo pedagogika, učitelství, sociální péče, někdy i v oborech ekonomických a technických.