Ekonomika a administrativa

Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

63-41-N/30

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje nejen znalost podstaty fungování ekonomiky a pochopení zákonitostí a vazeb v evropské a světové ekonomice, ale stále větší důraz je kladen na důkladné poznání logistických činností a finančních toků. V souladu s praxí jsou kladeny požadavky na znalost problematiky finančních služeb v souvislosti s realizací činností v mezinárodním obchodu. Oblast finančních služeb včetně bankovního sektoru vyžaduje i znalosti mezinárodních vztahů a vazeb a studenti jsou připravováni se orientovat v mezinárodních podmínkách. Při výuce je kladen důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Do výuky jsou zapojováni i odborníci z praxe: ať už jako vyučující odborných modulů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve firmách se zahraniční účastí a obchodních firmách na pozicích pracovníků obchodních i ekonomických úseků, v útvaru marketingu, logistiky, úvěrovém apod., v podnicích na pozicích managementu střední linie nebo jako odborní pracovníci při zajišťování obchodní činnosti firmy či finančních toků, v dopravních firmách na pozici vedoucího dispečera, resp. pracovníka provozního útvaru dopravní organizace koordinujícího činnosti spojené s optimalizací dopravy, ve firmách obchodujících se zahraničím jako odborný pracovník marketingu, sestavující plány marketingových opatření, vymezující okruhy perspektivních aktivit, v logistice jako referent dopravy a přepravy zabezpečující činnosti včetně celního řízení, v peněžních ústavech na pozicích středního a vyššího managementu na pracovištích zaměřených na obsluhu a spolupráci s klienty bank a jako specializovaný poradce v oblasti finančních investic a služeb.