Pedagogika, učitelství a sociální péče

Pastorační a sociální práce

75-32-N/07

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program se zaměřuje na teologicky a eticky fundované pastorační poradenství a na psychologii v pastorační a sociální práci. Oblast teologie vychází z křesťanské hodnotové orientace, pastorace z teorie integrace psychologie a křesťanské antropologie. Student získá znalosti z teorie a metodologie sociální práce, z oblasti sociologie, psychologie, filozofie a etiky v sociální práci, sociální politiky, sociální patologie a základů práva. Osvojí si komunikační, terapeutické a pastorační kompetence, naučí se vykonávat pastorační a sociální práci, včetně práce s menšinami, ohroženými dětmi a mládeží, seniory aj., provádět sociální výzkum, komunikovat s klienty a vyhodnotit jejich sociální situaci, koncepčně a strategicky plánovat sociální práci, zajišťovat prevenci sociálně patologických jevů, sociální nespravedlnosti a diskriminace. Program je provázán se vzdělávacím  programem 61-41-N/01 Teologická a pastorační činnost a vychází z tradičních církevních hodnot a z nejnovějších trendů v daných oborech. Mezioborová interakce je tak přínosem pro teologii, tak pro pastoračně-sociální práci.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako kazatel, učitel, evangelista, misionář, pastorační a sociální pracovník ve státních, soukromých a církevních sociálních zařízeních, která poskytují pomoc lidem v rizikových a krizových situacích, např. zařízení pro děti a mládež, organizace pro práci s ohroženými dětmi, s rizikovou mládeží, dětské domovy, domy na půl cesty, chráněné dílny, chráněné ubytovny, krizová centra, azylové domy, domovy pro matky s dětmi, zařízení pro klienty s různými druhy postižení nebo pro léčbu dlouhodobě nemocných, hospice a sociální ústavy pro nemocné a pro seniory.