Stavebnictví, geodézie a kartografie

Podlahář

36-59-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět základní podlahářské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat, přebírat a upravovat podkladní, vyrovnávací a izolační vrstvy podlah; volit technologické a pracovní postupy podlahářských prací; zhotovovat mazaninové podlahy cementové, betonové a anhydritové; zhotovovat podlahy dřevěné (prkenné, vlysové a parketové) a povlakové (podlahoviny pružné, textilní, korkové, laminátové a linolea) v konstrukčním provedení jako tuhé nebo plovoucí podlahy; osazovat podlahové kompletační prvky; napojovat podlahy na okolní konstrukce; provádět údržbu, čistit a opravovat různé druhy podlah; předat hotové dílo zákazníkovi; posuzovat optimální pracovní podmínky pro podlahářské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci podlah a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty; měřit půdorysné rozměry podlah a vypočítat spotřebu materiálů; orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání podlahář při výkonu odborných podlahářských prací v podlahářských a stavebních firmách. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti podlahářství (kladení podlahovin) a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.