Ekonomika a administrativa

Podnikání malých a středních firem

63-41-N/32

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje širší a hlubší vzdělání v oblastech nezbytných pro úspěšné podnikání v ČR i v dalších evropských zemích. Poskytuje studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti podnikových procesů, účetnictví, práva, financí, daní. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní − např. sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, statistické, matematické i IT aplikace. Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému a umožňuje nejen získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Informace o trhu práce

Studium vybaví absolventa takovými poznatky z oblasti podnikání v ČR i v dalších evropských zemích, aby našel uplatnění buď jako zaměstnanec podnikatelského subjektu, nebo jako zakladatel takové organizace či osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která již podniká nebo teprve hodlá podnikat. Absolvent bude připraven i na to, že podnikatelské aktivity mohou přesahovat národní hranice (např. zakládání zahraničních poboček nebo obchodování se zahraničními klienty). Výrazná praktická orientace programu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability při výkonu povolání. Po úspěšném absolvování je absolvent schopen působit jednak na nejrůznějších zaměstnaneckých pozicích v podnikatelských subjektech, jednak vytvořit a realizovat vlastní podnikatelský záměr a konkrétní podnikatelský plán, který může zahrnovat i zahraniční aktivity. Může se uplatnit také na pozicích finanční metodik, analytik provozu obchodní provozovny, správce aktiv, finanční analytik či ekonom práce.