Stavebnictví, geodézie a kartografie

Pokrývačské práce

36-69-E/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět jednoduché pokrývačské práce na sklonitých střechách s jednoduchými tvary střešních rovin, tj. montovat, opravovat a udržovat skládané střešní krytiny z různých materiálů; volit, používat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky; volit a používat materiály a výrobky pro pokrývačské práce, dopravit je na místo zpracování a připravit před zpracováním; volit pracovní postup pokrývačských prací; zhotovovat podklad pod krytiny; pokládat a upevňovat skládané krytiny na bednění a laťování; rozebírat a třídit skládané krytiny pro další použití; opravovat skládané krytiny z různých materiálů; posoudit optimální pracovní podmínky pro pokrývačské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb, číst a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty pokrývačských konstrukcí; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání pokrývač při montáži a opravách skládaných krytin střech se střešními rovinami jednoduchých tvarů. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti pokrývačství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.