Stavebnictví, geodézie a kartografie

Příprava a realizace staveb

36-41-N/05

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro práci ve stavebnictví s důrazem jak na tradiční aspekty, tak na využití moderních technologických postupů a materiálů. Student se naučí ekonomicky hodnotit jednotlivé pracovní postupy a jejich dopad na životní prostředí, získá komplexní znalosti o přípravě a realizaci stavebních zakázek, včetně právních a technických předpisů a norem. Naučí se zpracovat investiční záměr stavební akce, stanovit základní ekonomické ukazatele a posoudit věcná i finanční rizika, navrhnout postup přípravy investiční akce, včetně odhadu potřeb jejího financování, zabezpečit projektovou a inženýrskou přípravu stavby, zajistit územní rozhodnutí, stavební povolení a potřebná práva k provedení stavby, vypracovat odhad ceny stavby na základě propočtu nebo stanovit cenu stavby na základě sestavení rozpočtu, zajistit zadání akce v zadávacím řízení z pozice investora, popř. vypracovat cenovou nabídku z pozice zhotovitele, zabezpečit organizační přípravu, vedení realizace stavby z hlediska investora i zhotovitele a věcnou, časovou, finanční a jakostní kontrolu stavby, uvést dokončenou stavbu do trvalého užívání v souladu s platnými právními předpisy.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v investorsko-inženýrských, projektových i dodavatelských firmách, ve státním sektoru (státní správa) a v privátním sektoru (developerské společnosti, stavební podniky, realitní kanceláře). Může pracovat jako stavební technik investic a ingeneeringu, stavební technik kontroly řízení jakosti, technik přípravy výroby a investic, technik technolog, stavbyvedoucí, referent specialista ostatního výkonu státní stavební správy, referent specialista povolování staveb, poradce systému managementu aj.