Umění a užité umění

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

82-42-N/04

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Denní
  • Tři roky

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje k vysoce profesním činnostem v oblasti konzervování a restaurování historických artefaktů ze dřeva. Student se učí vnímat a porozumět historii památky na základě poznatků z historie užitého umění, nauky o tradičních materiálech a technologiích a principech umělecké interpretace památky. Osvojí si výtvarně řemeslné dovednosti ve všech oblastech výtvarného projevu (kresba, malba, modelování), které jsou nezbytné v přípravě restaurátorské dokumentace či vytvoření kopie nebo repliky a při vlastním restaurátorském zásahu. Součástí výuky je utváření esteticko-etického názoru.

Informace o trhu práce

Absolvent může vykonávat speciální restaurátorské, konzervátorské a uměleckořemeslné úkony, např. odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, konzervace a restaurování uměleckých děl ze dřeva, organizace a koordinace průzkumů, vedení konzervátorských a restaurátorských muzejních pracovišť.