Speciální a interdisciplinární technické obory

Řízení bezpečnosti práce

39-08-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Studium připravuje pro výkon funkce manažera BOZP a pro zajišťování bezpečnosti osob a majetku v podniku či firmě. Student si osvojí právní předpisy a normy, seznámí se s řídícími systémy řízení BOZP, učí se zpracovávat a zavádět specifické bezpečnostní programy a normy, řídit tým specialistů odpovědných zaměstnavateli za prevenci rizik, zavádět a uplatňovat zásady bezpečnosti práce, organizovat školení v otázkách BOZP, uplatňovat zásady ochrany zdraví pracovníků v rámci hygieny práce, vybírat a přidělovat osobní ochranné pracovní prostředky, prosazovat zásady péče o pracovní prostředí, zavádět metody ke zvyšování úrovně kultury práce, uplatňovat zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a prevence závažných havárií, vést dokumentaci BOZP.

Informace o trhu práce

Absolvent může pracovat v zaměstnaneckém poměru nebo formou zajišťování služeb/zakázek – outsorcingu. Najde uplatnění jako bezpečnostní technik, nebo na úrovni pozice mezi ředitelem podniku a bezpečnostním technikem jako manažer BOZP.