Zemědělství a lesnictví

Rybář

41-53-H/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Přírodopis, Praktické činnosti, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí vykonávat činnosti při chovu ryb a vodní drůbeže, provádět základní fyzikálně-chemické rozbory vody, vyhodnocovat výsledky a navrhovat příslušná opatření, uplatňovat prvky welfare (pohody zvířat) v chovu ryb a vodní drůbeže, obsluhovat rybí líhně a jejich zařízení, správně zacházet s rybami podle choulostivosti a stáří, určovat druh ryb a pohlaví, respektovat zooveterinární požadavky na chov ryb, podílet se na výlovech rybníků, údolních nádrží, tekoucích vodách a při pokusných odlovech, volit vhodný postup a provádět opravy sítí používaných v rybářství, jejich kompletaci a síťování malorozměrných sítí, obsluhovat stroje a zařízení v rybářském provozu, včetně provozních zařízení rybníků, provádět údržbu a opravy rybničních zařízení, zpracovávat ryby v souladu s hygienickými a veterinárními předpisy, dodržovat pracovní postupy a normy pro zpracování ryb, vhodně likvidovat odpad ze zpracovaných ryb, pracovat s motorovou pilou a křovinořezem, vést provozní a odbytové záznamy, řídit motorová vozidla skupin T, B a řídit vodní plavidla.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní zejména při výkonu povolání rybář u podniků zabývajících se chovem, lovem, zpracováním a distribucí sladkovodních ryb, chovem akvarijních ryb a chovem vodní drůbeže. Dále se mohou uplatnit při obhospodařování vodních toků a údolních nádrží a ve vodohospodářských organizacích. Absolventi mohou také vykonávat základní pracovní činnosti související s těžbou dřeva, probírkami a prořezávkami lesních kultur v zemědělských a lesnických podnicích.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zaměřeném na rybářství nebo v oboru orientovaném na podnikání.