Stavebnictví, geodézie a kartografie

Sklenářské práce

36-62-E/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět jednoduché sklenářské dílenské a stavební práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zaměřit a stanovit velikosti skel pro zasklívané konstrukce; vypočítat spotřebu materiálu; skladovat, manipulovat a dopravovat tabulová skla; opracovávat ploché sklo ručně a pomocí strojních zařízení; zasklívat konstrukce různými typy plochého skla do tmelu a pomocí profilů, zasklívat izolačními dvojskly a trojskly do dřevených, kovových a plastových profilů; rámovat a paspartovat obrazy včetně zasklení; opravovat a udržovat zasklené konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst a zhotovovat výkresy a náčrty jednoduchých sklenářských konstrukcí; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání sklenář při výkonu sklenářských prací ve sklenářských a stavebních firmách. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon volné živnosti sklenářské práce, rámování a paspartování a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.