Pedagogika, učitelství a sociální péče

Sociální činnost

75-41-L/51

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci jsou připravováni pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Uplatňují své vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé obslužné péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Také se mohou uplatnit v managementu sociálních služeb.
Absolventi získali odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č.2 Zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.