Pedagogika, učitelství a sociální péče

Sociální pedagogika

75-32-N/06

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student se učí odborně a efektivně řešit různé druhy pedagogicko-psychologických problémů ve všech typech školských, zdravotnických a sociálních zařízení, např. školních klubech, střediscích pro volný čas, domovech mládeže, dětských domovech, diagnostických a výchovných ústavech, speciálních zařízeních, domovech pro seniory, ústavech sociální péče, krizových a azylových centrech. Vzdělávací program poskytuje i základní vědomosti a dovednosti z oblasti hudební, výtvarné a dramatické. Předměty: sociální pedagogika a pedagogika handicapu, sociální psychologie, pedagogika volného času, sociální gerontologie a andragogika, pedagogická psychologie, etopedie a sociální prevence, sociální patologie, metody sociálně pedagogické práce aj.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v oblastech sociální péče, ve školských zařízeních, zdravotnictví a v rezortech Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti ČR. Může pracovat v domovech mládeže, dětských domovech, střediscích volného času mládeže, dětských rehabilitačních a léčebných zařízeních, v diagnostických ústavech, speciálních výchovných zařízeních, speciálních školách pro děti s více vadami, ústavech sociální péče, v domovech pro seniory a vykonávat činnost v terénu (např. v rámci protidrogové prevence, při práci se skupinami problémové mládeže aj.).