Stavebnictví, geodézie a kartografie

Stavební práce

36-67-E/02

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět jednoduché práce ve stavebnictví jako jsou práce výkopové – ruční práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí; doprava a skladování materiálů; příprava, doprava, ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché betonářské a zednické práce; práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; manipulace s výztuží; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady; ošetřování nářadí, pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků; obsluha jednoduchých mechanismů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby omezovali negativní vlivy vykonávaných činností na životní prostředí, rozpoznávali rizikové látky a nakládali s odpady v souladu s platnými předpisy.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Jsou schopni samostatně nebo pod dozorem provádět práce na pozemních, inženýrských a vodních stavbách.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.