Stavebnictví, geodézie a kartografie

Stavební provoz

36-44-L/51

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Denní
  • Dva roky

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zajišťovat přípravu a realizaci investičních akcí, zpracovávat projektovou dokumentaci jednoduchých stavebních objektů pozemních staveb, řídit stavební a montážní práce.
Příprava a realizace investičních akcí zahrnuje zvládnutí základních dovedností souvisejících s investorskou přípravou staveb, tj. územní plánování, územní rozhodnutí, územní řízení o umístění stavby, projekt stavby, stavební řízení a povolování staveb, kolaudace staveb, státní stavební dohled, technický dozor investora a autorský dozor projektanta. Žáci získají znalosti stěžejních právních norem platných ve stavebnictví a schopnost je uplatňovat při jednání s účastníky výstavby a při stavebním řízení.
Zpracování projektové dokumentace zahrnuje provádění předprojektové přípravy, zhotovení projektové dokumentace, posouzení statické funkce jednoduchých konstrukčních prvků stavebních konstrukcí z oceli a dřeva, kalkulace nákladů a fakturace, návrh zařízení staveniště a vypracování časového harmonogramu průběhu prací.
Řídit stavební a montážní práce zahrnuje výrobní přípravu a kalkulace, vytýčení a převzetí staveniště, využití stavebních strojů a strojních zařízení, posouzení vlastností a kvality stavebních materiálů, kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, řízení stavebních prací, stanovení potřeby materiálů a počtu pracovníků, vedení dokumentace staveb, evidenci materiálů a výrobků, sledování a hodnocení množství a kvality vykonané práce, omezování negativních vlivů vykonávaných činností na životní prostředí.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání stavební technik ve stavební výrobě, přípravě a provádění staveb, při provádění projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží a na úseku správním.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách stavebních zaměření.