Stavebnictví, geodézie a kartografie

Štukatér

36-63-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět základní dílenské a stavební štukatérské práce v interiéru a exteriéru tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat a sestavovat jednoduché modely, formy a odlitky ze sádry, štuku, betonu, umělého kamene a jiných materiálů, snímat formy z modelů; osazovat dílensky zhotovené a průmyslově vyrobené štukatérské prvky na stavbě; zhotovovat šablony pro profilování štukatérských prvků, nanášet štukovou hmotu na povrch stěn a stropů a profilovat ji pomocí šablon; zhotovovat štukatérské omítky, sgrafito, profily a poloreliéfy, rabicové stěny, stropy a klenby; provádět jednoduché restaurátorské práce štukatérských prvků; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb, zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty štukatérských prací; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání zedník nebo štukatér při výkonu odborných štukatérských prací ve štukatérských a stavebních firmách, při dílenských a stavebních štukatérských pracích.
Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti zednictví a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem k získání maturity v oborech stavebního zaměření.