Stavebnictví, geodézie a kartografie

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

36-45-L/52

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Žáci si osvojí znalosti související se stavebně montážní činností jak pro oblast inženýrských sítí uložených v zemi, tak i v technických zařízeních budov. Tuto problematiku si osvojují jakožto celý proces tvorby stavebního díla, tzn. od projektování přes přípravu staveb, vlastní výstavbu, provoz a údržbu plynárenských a teplárenských sítí, ale i technických zařízení budov.
Pro oblast přípravy staveb projektují jednoduché plynovodní sítě a přípojky dle platných ČSN a technických pravidel, pro tepelnou techniku zpracovávají tepelné bilance budov, výpočty rozvodů tepla.
Pro stavby zvládají dle dispozic objektu volbu plynových spotřebičů a jejich umísťování, v neposlední řadě pak dodržování bezpečnosti a protipožární ochrany jak při projektování, tak i při vlastní výstavbě. Znají bezpečnostní a jistící prvky používané v plynárenství a teplárenství.
Osvojí si význam kontrol a revizí prováděných na plynových zařízeních a tlakových nádobách. Naučí se bezpečně manipulovat a provozovat plynová zařízení, diagnostikovat případné poruchy a navrhovat jejich odstraňování.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní středně techničtí pracovníci, kteří naleznou své uplatnění jak v oboru plynárenství, tak i teplárenství, případně i v jiných oblastech zdrojů energie. Po získání praxe a vykonání potřebných zkoušek mohou provádět kontrolní a revizní činnost.
Pro oblast plynárenství mohou pracovat jako technici v kompresních stanicích, regulačních stanicích i jako správci sítí. V oblasti technických zařízení budov mohou vykonávat funkci přípraváře staveb, následně i stavbyvedoucího, bezpečnostního a protipožárního technika.
Ve větších organizacích mohou být i správci budov (průmyslových, administrativních a obytných), případně jako energetici podniku.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve strojírenských a stavebních oborech, ale i v oborech pedagogických.