Strojírenství a strojírenská výroba

Technik – puškař

23-69-L/51

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Žáci si prohloubí a rozšíří si vědomosti o součástech a mechanismech zbraní, materiálech z nichž jsou zhotoveny, o technologii a organizaci jejich výroby, konečné montáže, kontrole a zkoušení zbraní. Naučí se pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací zbraní a jejich součástí a vytvářet ji. K tomu si žáci rozšíří i vědomosti teoretických základů oboru, zákonitostí mechaniky a balistiky, vlastností materiálů, nástrojů, nářadí, strojů a jiných výrobních pomůcek používaných ve výrobě zbraní a příslušných postupů práce. V laboratořích si doplní a rozšíří dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se dále seznamují se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a s předpisy souvisejícími s držením střelných zbraní a střeliva.
Rozšíří si dovednosti zhotovovat, dohotovovat a upravovat součásti zbraní, spojovat je do celků, opravovat a seřizovat.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní v povolání strojírenský technik (v pozicích např. strojírenský technik mistr, strojírenský technik technolog, strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik) při technické přípravě výroby, výrobě, kontrole a zkouškách zbraní, popř. jako techničtí pracovníci v orgánech státní správy, armády, policie, bezpečnostních agentur apod.
Absolventi mohou nalézt uplatnění také v povolání puškař v pozicích puškař nebo dělmistr. Jsou připraveni sestavovat, seřizovat, ošetřovat, opravovat, zkoušet a revidovat střelné zbraně a jejich příslušenství, vyrábět, dokončovat a upravovat jejich součásti. Vzhledem k dovednostem přesné nástrojařské práce se rovněž mohou uplatnit v jakékoli přesné strojírenské výrobě.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech ekonomiky.