Filozofie, teologie

Teologická a pastorační činnost

61-41-N/01

Parametry oboru

  • Filozofie, teologie
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Program je zaměřen na biblistiku, systematickou teologii a etiku, praktickou teologii a pastoraci. V oblasti biblistiky si student osvojí poznatky teologických témat Starého a Nového zákona, v praktické teologii a pastoraci získá znalosti a dovednosti pro výkon povolání duchovního, misijního pracovníka a církevního pracovníka s dětmi a mládeží, znalosti o všeobecných a církevních dějinách, vědomosti z oblasti etiky a filozofie, přehled o biblické teorii a teologickém myšlení domácím i zahraničním a o soudobých církvích. Naučí se exegeticky pracovat s originálními biblickými texty v hebrejštině a řečtině, osvojí si základy hermeneutiky, seznámí se s poznatky z oboru religionistiky i teologie náboženství. Program je provázán se vzdělávacím  programem 75-32-N/07 Pastorační a sociální práce a vychází z tradičních církevních hodnot a z nejnovějších trendů v daných oborech. Mezioborová interakce je přínosem jak pro teologii, tak pro pastoračně-sociální práci.

Informace o trhu práce

Absolvent může poskytovat základní pastorační péči v rámci místních sborů, církví a církevních organizací jako kazatel, pastor, kaplan, učitel, misijní pracovník, jako církevní pracovník v oblasti katecheze, misie a pastorace dětí a mládeže, vězeňské duchovenské péče a sociálně charitativních zařízení, ve zdravotnictví, armádě. Může se podílet na řízení církevní organizace, kázat, připravovat a vést bohoslužby, koordinovat sborové aktivity.