Umění a užité umění

Textilní výtvarnictví

82-41-M/14

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma a zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu. Naučí se zpracovávat technickou dokumentaci a provádět odborné výpočty. Tyto výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatné tvorbě výtvarných návrhů a technické dokumentace unikátních rukodělných textilních výrobků či výrobků pro textilní průmysl. Při tom aplikují získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby v rámci oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách. K tomu si osvojí potřebné textilní průmyslové i uměleckořemeslné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit a kombinovat vhodné materiály a používat příslušná zařízení, nástroje, pomůcky apod. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu.
Odborná příprava se ve školách zaměřuje např. na tkalcovský design, pletařský design, tiskařský design, krajku a výšivku, dekorativní předměty z textilních a přírodních materiálů a další. V zastoupení možných zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou na základě získané odborné profilace/zaměření připraveni uplatnit se v celém spektru tvůrčích a realizačních činností v rámci odpovídající oblasti textilní uměleckořemeslné či průmyslové tvorby a výroby. Uplatní se především jako designéři, výtvarníci a realizátoři náročných výrobků. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech, vzorovacích střediscích a dílnách textilních firem. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího příslušnou oblast průmyslové nebo uměleckořemeslné textilní tvorby a výroby.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, restaurování, někdy i v oborech technických (zejména textilních).