Pedagogika, učitelství a sociální péče

Tlumočnictví českého znakového jazyka

75-33-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro tlumočení do českého znakového jazyka. Kromě zvládnutí anglického jazyka a českého znakového jazyka (vč. moravské varianty) si studenti osvojí teorii i praxi překladu, teorii a etiku tlumočení, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení a tlumočení specifických témat. Získají také dovednost tlumočení pro hluchoslepé, tlumočení v týmu a interaktivního tlumočení. Osvojí si i základy psychologie, základy pedagogiky a pedagogiku neslyšících.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako tlumočník českého znakového jazyka ve školách a školských zařízeních (na specializovaných i běžných školách). Uplatní se i při tlumočení ve všech běžných životních situacích sluchově postižených osob, které zajistí bezbariérovou komunikaci s majoritní společností (lékař, státní správa, jednání v bance aj.). Může se podílet na práci v pracovních týmech pro překlad (tvorba výukových materiálů, slovníků, překlad webových stránek aj.) a pracovat i jako asistent pedagoga při výuce žáků preferujících při komunikaci znakový jazyk.