Umění a užité umění

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

82-51-L/02

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Čtyři roky
  • Výtvarná výchova, Fyzika, Chemie

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají ucelený přehled o historickém vývoji výtvarné kultury a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření uměleckořemeslných výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, získají znalosti o konstruování výrobků, zhotovení technické dokumentace a přípravě výroby daných výrobků. Naučí se ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo a zpracovávat další příslušné materiály, včetně použití jednotlivých druhů nářadí, nástrojů, strojů a zařízení, vytvářet konstrukční spoje, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Odborná příprava probíhá ve třech zaměřeních, tj. v zaměření práce truhlářské, v zaměření práce řezbářské a v zaměření práce čalounické a dekoratérské. Žáci se naučí zhotovovat příslušné rukodělné výrobky a práce, tj. v zaměření práce truhlářské např.: dobový nábytek včetně historických prvků a spojů, zdobných technik, zhotovení intarzií; v zaměření práce řezbářské např.: předměty ornamentální, slohové a dekorativní dřevořezby, zdobné součásti nábytku a interiéru, sochařské reprodukce, intarzie; v zaměření práce čalounické a dekoratérské např.: čalounické výrobky a dekoratérské práce, čalounění jednoduchých a složitých dobových výrobků, kopie dobových prací. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru se uplatní především v jednom z těchto povolání: umělecký truhlář, umělecký řezbář nebo umělecký čalouník a dekoratér. Pro příslušné povolání jsou absolventi připraveni rukodělně zhotovovat náročnější truhlářské výrobky nebo užitkové a dekorativní předměty ze dřeva nebo realizovat čalounické a dekoratérské práce podle návrhů nebo jako repliky původních slohových prací. Dále se uplatní při provádění opravy a obnovy uměleckořemeslných předmětů a prací. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi se rovněž mohou uplatnit jako technicko-hospodářští pracovníci.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, pedagogických, příp. teorie umění nebo v oborech zpracování dřeva.