Stavebnictví, geodézie a kartografie

Vodař

36-65-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět činnosti používané při provozu vodních toků, přehrad, jezů, plavebních komor a ostatních vodohospodářských zařízení, orientovat se v technické dokumentaci a zvolit správné pracovní postupy při provádění běžných stavebně montážních prací na vodních tocích, podle technologických pravidel a technických norem provádět zemní práce, čištění dna a svahů říčních koryt, odstraňovat travnatý porost, provádět mýcení křovin, kácení stromů, ošetřování travního porostu a drnu, vykonávat výchovné zásahy v porostech, provádět přípravu malt a betonu, zhotovovat lehké lešení, upravovat základovou spáru a práce spojené se zakládáním staveb, provádět kamenné záhozy a pohozy, kamenné dlažby, obsluhovat drobnou mechanizaci a technologické zařízení na vodních dílech a objektech, provádět základní zámečnické práce, zpracovávat stavební materiály, provádět přesun stavebních hmot, provádět měření příčných profilů říčního koryta, odebírat vzorky vody, plnit úkoly protipovodňové ochrany včetně hlásné a strážní služby, vytyčovat plavební dráhu, sledovat kvalitu a jakost vody na tocích, samostatně vykonávat provozní, údržbové a opravárenské práce na vodních tocích, dílech a objektech, provádět manipulaci na vodních dílech, pozorovat hydrometeorologické jevy, provádět revize objektů, vést provozní dokumentaci, obsluhovat malá plavidla.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní střední vodohospodářští pracovníci, kteří provádí kontrolu, obnovu a údržbu vegetačního a stavebního opevnění na vodních tocích, zajišťují strážní službu, provádí kontrolu průtočnosti koryt v normálním, povodňovém a zimním režimu, kontrolují vodohospodářské objekty na tocích, provádí odečty vodních stavů, zajišťují provoz a údržbu vodohospodářských objektů bez trvalé obsluhy podle manipulačního a provozního řádu. Absolventi jsou připraveni vykonávat činnosti související s povoláním vodař na typových pozicích hrázný a jezný, poříčný a vodař údržba vodních toků u podniků povodí, případně pracovat jako kvalifikovaní dělníci u firem provádějících pro podniky povodí subdodávky prací.
Absolventi si mohou doplnit střední vzdělání s maturitou v oboru vodohospodářské stavby a jsou pak připraveni pro povolání vodohospodářský technik dispečer, vodohospodářský technik hrázný – jezný, vodohospodářský technik správy povodí, vodohospodářský technik říčního dozoru a projektant vodních staveb.