Obecně odborná příprava

Vojenské lyceum

78-42-M/07

Parametry oboru

  • Obecně odborná příprava
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Matematika, Fyzika, Tělesná výchova

Charakteristika oboru

Studijní obor je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, které po úspěšném absolvování mohou rozvíjet v návazném vysokoškolském studiu technického směru. Cílem oboru je zvýšit zájem žáků o další studium technických oborů a vybavit je takovými studijními vědomostmi a technickými dovednostmi, které jim usnadní vysokoškolské studium technických disciplín. Obor přispívá ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na Univerzitě obrany (UO), případně VOŠ či civilní vysoké škole příslušného zaměření. Obor je založený na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou některých profilových všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika, přírodovědné předměty a anglický jazyk. Součástí výuky jsou i základy odborného vzdělávání, které se opírají o obecně technické disciplíny a o klíčové dovednosti. Pojetí oboru je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností ve formě analýzy a řešení problémů, aplikaci získaných vědomostí, samostatné studium a v rámci něho na praktické uplatnění efektivních pracovních metod a postupů. Obor Vojenské lyceum je koncipován ve dvou oblastech. První je tvořena základním učivem všeobecně vzdělávacím a učivem odborným, které je povinné pro všechny žáky. Druhou oblast představují volitelné předměty, jejichž funkcí je vytvořit širší vzdělávací nabídkové portfolio pro žáky a tím přispět k jejich správnému profesnímu rozhodnutí a současně prohloubit jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru navazujícího vzdělávání a praxi u útvarů a zařízení Armády České republiky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni k terciárnímu studiu zejména technických oborů na Univerzitě obrany v Brně, případně VOŠ či civilní vysoké škole příslušného zaměření, nebo vykonávat základní poddůstojnické a praporčické funkce v rezortu ministerstva obrany. Získali odborné kompetence uplatnitelné při provádění zásadních technických inovací v rámci Armády České republiky, při kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu. Jejich pracovní orientace je dána absolvováním dvou různých bloků, kterými jsou vojensko-logistický blok (logistika, vojenská logistika) nebo vojensko-technický blok (strojírenská technologie, konstrukce, provoz a opravy vojenské techniky).