Textilní výroba a oděvnictví

Výrobce textilií

31-57-H/01

Parametry oboru

  • Textilní výroba a oděvnictví
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí připravovat textilní surovinu nebo materiál ke zpracování, vyrábět různé druhy délkových a plošných textilií, obsluhovat textilní stroje, zařízení a linky, kontrolovat průběh výrobních operací, kontrolovat chod a provádět běžnou údržbu strojů, kontrolovat zpracovávané textilní materiály, polotovary a výrobky, dodržovat předepsané technologické postupy, dokončovat výrobky, kontrolovat jejich kvalitu a připravovat jejich další zpracování. Vzhledem k šíři oboru se žáci mohou připravovat v některém ze zaměření oboru, které koncipuje škola, a to např. v zaměřeních předení a tkaní, předení a pletení, tkaní a úprava tkanin, pletení a úprava pletenin, úprava a potiskování tkanin, barvení textilií, pletení, barvení nití a tkaní, barvení a úprava konfekce. Žák se může připravit i na další textilní obory, např. výroba netkaných textilií, výroba prýmků, výroba krajek apod.

Informace o trhu práce

Absolventi najdou uplatnění jako výrobci textilií v některé z typových pozic podle profilace přípravy na konkrétní textilní obor (technologickou oblast) a podle výrobního zaměření firmy, pro kterou se připravovali. Při optimálních podmínkách daných výrobními programy firmy/firem v regionu ovládají absolventi komplexně technologie a pracovní činnosti ve dvou technologických oblastech, minimálně však v jedné. Mohou vykonávat pracovní úkoly např. při předení, tkaní, pletení, výrobě netkaných textilií, zušlechťování textilií apod. Po zapracování jsou absolventi schopni měnit pracovní pozice podle požadavků firem.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu textilní odbornosti ve vyšším ročníku příbuzného čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou, o zařazení žáka do příslušného ročníku rozhodne ředitel školy. Absolventi také mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech orientovaných na podnikání.