Umění a užité umění

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

82-41-M/12

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie

Charakteristika oboru

Odborná příprava může být v jednotlivých školách zaměřena na: modelářství, zdobení porcelánu, vytváření keramiky, kamnářství. Ve vzdělávání ve všech zaměřeních převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. V zaměření na kamnářství si žáci navíc osvojí principy konstrukce komínů a jednotlivých druhů kachlových kamen a krbů, seznámí se s hlavními předpisy pro jejich stavbu a naučí se uplatňovat základní požadavky pro jejich bezpečný provoz. Tyto výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné návrhové a realizační tvorbě. Tvoří návrhy pro sériovou výrobu a návrhy unikátních výrobků, souprav nebo objektů, v zaměření na kamnářství tvoří návrhy keramických kachlů a vypracovávají návrhy běžných i originálních typů kachlových kamen a krbů. Výtvarné záměry pak v jednotlivých zaměřeních realizují v odborných dílnách na základě výtvarné a technické dokumentace. Zhotovují modely a formy pro porcelánové výrobky a realizují výtvarné návrhy pro průmyslovou výrobu a náročné návrhy unikátních tvarů, nebo realizují výtvarně náročné návrhy dekorů porcelánových výrobků v různých technikách, nebo realizují výtvarné návrhy keramických předmětů, souprav nebo objektů včetně povrchových úprav a dekorování nebo realizují stavbu běžných i originálních typů kachlových kamen a krbů. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály včetně jejich povrchových úprav a používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury a vývoje výtvarné tvorby v rámci zaměření oboru, využívali informační technologie a běžně pracovali s odpovídajícím programovým vybavením.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v daném oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou na základě získané odborné profilace/zaměření připraveni uplatnit se v širokém spektru činností v rámci odpovídající oblasti keramické tvorby a výroby. Uplatní se především jako designéři a realizátoři užitkové a dekorativní keramiky a porcelánu. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách firem zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby, vytváření modelů a vzorů včetně jejich realizace v materiálu, řízení pracovních kolektivů apod. Absolventi zaměření oboru na kamnářství se uplatní v oblasti průmyslové nebo uměleckoprůmyslové výroby keramických prvků určených pro stavbu topidel na pevná paliva, dále v organizacích a firmách zabývajících se jejich stavbou nebo restaurováním.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.