Umění a užité umění

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

82-41-M/06

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Odborná příprava může být v jednotlivých školách zaměřena na: plošné a plastické rytí, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké odlévání. Ve vzdělávání ve všech zaměřeních převažuje praktická složka. Žáci nejprve absolvují obecnou výtvarnou přípravu, kreslí, malují, modelují, tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné návrhové tvorbě v jednotlivých zaměřeních oboru. Tvoří návrhy rytin a raznic (např. na poštovní známku, medaili, minci apod.), navrhují kované předměty a objekty (mříže, brány, svítidla, kované plastiky apod.), navrhují náročné zlatnické a klenotnické výrobky, výbrusy šperkových kamenů, drobných plastik aj., umělecké odlitky (užitkové předměty, interiérové plastiky, plakety apod.). V odborných dílnách pak podle zaměření oboru realizují jednoduché a výtvarně i technicky náročné výtvarné návrhy. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály včetně jejich povrchových úprav a používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury a vývoje výtvarné tvorby v rámci zaměření oboru, využívali informační technologie a běžně pracovali s odpovídajícím programovým vybavením.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v daném oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou na základě získané odborné profilace/zaměření připraveni uplatnit se v širokém spektru designerských a realizačních činností v rámci jednotlivých zaměření oboru. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách a provozech zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby, vytváření modelů a vzorů včetně jejich realizace v materiálu, řízení pracovních kolektivů dílen apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.