Zemědělství a lesnictví

Zahradnická výroba

41-52-E/02

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Dva roky
  • Praktické činnosti, Přírodopis

Charakteristika oboru

Žáci se naučí pomáhat při množení rostlin, při jejich výsadbě, ošetřování, hnojení, při ochraně proti škodlivým činitelům a při sklizni a expedici vypěstovaných zahradnických produktů, tzn. především zeleniny, ovoce, ale i květin a okrasných dřevin. Budou také pomáhat při pěstování zahradnických plodin ve sklenících i volné půdě, při zakládání a údržbě sadovnických úprav. Naučí se zhotovovat jednoduché vazačské výpěstky se snahou o nejvyšší kvalitu své práce a výrobků.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru zahradnická výroba jsou připraveni pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Vykonávají jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování vazačských výrobků.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.