Obecně odborná příprava

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

Parametry oboru

  • Obecně odborná příprava
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Přírodopis, Chemie

Charakteristika oboru

Obor připravuje žáky zejména ke studiu zdravotnických nelékařských i lékařských oborů na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů (především biologie, chemie a fyziky), jejichž znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i disciplíny obecně odborné/propedeutické, např. somatologie, klinická propedeutika, zdravotnická psychologie, které rozšiřují poznatky všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím profesním zaměřením a poskytují základní profesní orientaci pro výkon nelékařských i lékařských povolání.

Informace o trhu práce

Absolventi zdravotnického lycea jsou připraveni ke studiu zejména zdravotnických nelékařských a lékařských oborů vysokých a vyšších odborných škol. Osvojené klíčové kompetence spolu s profilujícím odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů apod.